Spring naar content

Versie: 2/01-07-2022 Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De wet- en regelgeving uit de IOV is leidend.

Melkvee

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Bedrijfssituatie

1

Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding voor uw stalsysteem is minder dan 20 jaar onherroepelijk) en de inrichting voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

2

U hanteert een natuurinclusieve bedrijfsvoering en beschikt over voldoende grond voor een veebezetting van maximaal 2 GVE.

 

Uit monitoring blijkt dat uw bedrijf gemiddeld op jaarniveau voldoet aan het vereiste dat door het treffen van aanvullende maatregelen de gemiddelde uitstoot op bedrijfslocatieniveau gelijk is aan de toepassing van emissiearme huisvesting als onderdeel van een niet natuurinclusieve bedrijfsvoering die voldoet aan de Interim Omgevingsverordening.

U voldoet aan deze voorwaarden indien u werkt conform de Handreiking natuurinclusieve melkveehouderij.

3

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuver- gunning/melding is langer dan 20 jaar onherroepelijk)en het stalsysteem voldoet niet aan de Interim Omgevingsverordening.

U moet per 1 januari 2024 met uw uitstoot gemiddeld op bedrijfslocatieniveau voldoen aan de Interim Omgevingsverordening of per toegepast of in werking zijnde huisvestingssyteem.